เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 21 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10120

โทร (+662) 676 7655-64

แฟกซ์ (+662) 676 7667

นายเฟเดริก ช้าคมารด์ – กรรมการผู้จัดการ – FredericJ@jcdecaux.com

นายปณัยกร นุชมาก – ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ – PanaikornN@jcdecaux.com

นางสาวอติพร เลิศสกุลสมบูรณ์ – ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี – AtipornL@jcdecaux.com

นางสาวฉันทนา อัจฉริยวิญญู – ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนามบิน การขาย และการตลาด – ChantanaA@jcdecaux.com

นางสาวปนัดดา ดีศิริ – ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ – PanaddaD@jcdecaux.com

 

JCDecaux Thailand

3 Rajanakarn Building, 21st Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, Thailand 10120
tél: (+662) 676 7655-64
fax:(+662) 676 7667

Frédéric Jacquemard – Managing Director – FredericJ@jcdecaux.com

Chantana Arschariyawinyoo – General Manager Airport, Sales & Marketing – ChantanaA@jcdecaux.com

Atiporn Lertskulsomboon – Finance & Accounting Director – AtipornL@jcdecaux.com

Panaikorn Nuchmak – Technical Director - PanaikornN@jcdecaux.com

Panadda Deesiri – HR & Administration Manager – PanaddaD@jcdecaux.com